Słowacja, Somoskő

Somoskő

Zamek Somoskő został zbudowany przez rodzinę Kachych na przełomie XIII i XIV wieku. Początkowo zajmująca szczyt wzgórza warownia składała się jedynie z muru obwodowego na planie trójkąta. Około roku 1323 zamek stał się własnością Tomasza Szechenyiego. Własnością jego potomków był do roku 1461 kiedy to po wygaśnięciu rodu przeszedł w ręce rodziny Losonczi. Nowi właściciele rozbudowali zamek znacznie zwiększając jego walory obronne.  Na dwóch rogach trójkąta wznieśli owalne baszty. Trzeci róg trójkąta wzmocnili barbakanem chroniącym wjazd do zamku. Główny reprezentacyjny budynek dostawiono do wschodniego odcinka muru obwodowego. Także wzdłuż pozostałych murów znajdowały się budynki zarówno mieszkalne jak i gospodarcze. Pośrodku dziedzińca wykuto w skale dwie cysterny na wodę.

W połowie XVI wieku wojska tureckie zdołały zająć większość okolicznych zamków. Mimo swych niewielkich rozmiarów, zamek Somoskő zdołał przetrwać dwa tureckie najazdy i skapitulował dopiero w roku 1575. Rodzina Losonczi odzyskała zamek w roku 1593 po wycofaniu się z niego wojsk tureckich. Po śmierci Krzysztofa Losonczi jego żona Anna wychodzi ponownie za mąż wnosząc zamek w posagu rodzinie Forgách.

W roku 1605 zamek został zajęty przez wojska Istvana Bocskai. W latach 1619-26 znajdował się w rękach Bethlena. W połowie XVII wieku ma miejsce rozbudowa zamku. Powiększona została jego cześć mieszkalna. Od strony płn-wsch. powstał wysunięty bastion. Baszty połączono sklepionym korytarzem, w którym powstały artyleryjskie kazamaty. Za udział Szymona Forgácha w antyhabsburskim powstaniu Franciszka Rakoczego cesarz w roku 1709 skonfiskował zamek Somoskő. Opuszczony i niezamieszkały zaczął popadać w ruinę. Dzieła zniszczenia dopełnił pożar wywołany przez uderzenie pioruna w roku 1826.

Obecnie zamek po częściowej rekonstrukcji jest udostępniony do zwiedzania. Zachowały sie spore fragmenty murów, pozostałości barbakanu i jednej z wież oraz kazamaty. Druga wieża została zrekonstruowana i jest teraz wizytówką zamku. Przez zamkowe wzgórze przebiega granica słowacko-węgierska. Terytorialnie zamek znajduje się na terenie Słowacji jednak planując jego zwiedzanie lepiej podjechać do niego od strony węgierskiej.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku