svitene_2017_01

Dwór obronny Svitene przebudowany na pałac

Dwór obronny Svitene przebudowany na pałac

Zamki znane i nieznane na Facebooku